Tornalar Tezgahı İçin Bakım Çizelgesi

1) Makinanln genel temizli$i.(operator ile birlikte yaplllr.)
Zi nnatinantn terazisinin kontrolU ve teraziye altnmast
3) Makinanrn regulator, trafo ve ana galterdeki voltaj olgumlerinin yaprlmast,ba$lantr kontrolu’
+i ltltat<ine topraklama hattlntn kontrolu.
Sj eteftrit< dolabrndaki kablo ve soket ba$lantrlarlnln kontrolU’
Oi fteftrit dolabrndaki fanlarrn ve sogutma peteklerinin temizli$i’
7) iE aydtnlatma lambalartnln kontrolU.
B) Servo motor ba$lantrlarlnln kontrolU.
9) Main board hafza pillerinin kontrolU.
10) X ve Z ekseni limit swich lerinin kontrolil
t t i Uat<inadaki sensorlerin kontrolu ve gerekirse ayarlnln yaptlmast.
’12) Takrm olgme kolunun kontrolU.
t ej HlOrolik ya$rnrn kontrolU ve gerekirse de$igimi’
t a; HiOrolik iankrnrn ve filtrelerinin temizli$i gerekirse de$i9imi’
t Sj HiArolik valflerin, hortumlaln ve yag kaga$rnrn kontrolg.
t6j Krzak ya$lama pompasr,tankr,hortumlan ve rekorlarlnln kontrolfi.
17i Fenermili kaylglarlnln kontrolU ve temizlenmesi’
18) Hidrolik aynanrn sokulup temizlenmesi19) Fener milinin bogluk, salgr ve vibrasyon
zo1 wtat<inanrn f.mili koniklik ayarr, punta koniklek ayan, taret paralellik ayarr, matkap merkezi
ayarlartntn YaPtlmast.
21) ive Z eksenlerinin vidalr millerinin ve yataklama rulmanlartntn kontrolU.
22) Xve Z ekseni igin varsa kama ayarlartntn yaptlmasl
23) X ve Z ekseni igin varsa lineer klzaklartntn kontrolu24) Xve Z ekseni servo motor kaplinlerinin kontrolU.
25) Taret ig mekanizmasrnln ve ya$ seviyesinin kontrolu

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Diğer Bilgilendirmelerimiz

Bizi Takip Edin!

Son yazılarımız ve bilgilendirmelerimizden haberdar olmak için abone olun!